Besiktningar

vipkatsastus04

Periodiskbesiktning

En periodisk besiktning är en besiktning som ska utföras för ett fordon med jämna tidsintervaller, då fordonets skick och de i registret införda uppgifterna kontrolleras. Förutom skicket kontrolleras vid den periodiska besiktningen att fordonet är trafiksäkert och att fordonet inte orsakar oskäliga miljöolägenheter. Dessutom kontrolleras vid den periodiska besiktningen att fordonets skatter och avgifter har erlagts. Reparationsuppmaningar som ges vid besiktningen sparas i fordonsinformationssystemet och skrivs ut i intyget. Reparationsuppmaningarna avlägsnas ur intyget vid nästa periodiska besiktning, om felen har reparerats.

(Källa: Traficom)

Ändringsbesiktning

En ändringsbesiktning är en besiktning som utförs för att godkänna ändringar på ett fordon samt ändra eller komplettera uppgifter som finns antecknade i registret.

(Källa och mera info: Traficom)

Periodisk besiktning av avställda fordon

Fordon som har avställts kan lämnas till besiktning utan att man dessförinnan gör en påställning. En förutsättning för förflyttning av fordonet är att tid för besiktning har reserverats och att fordonet har en trafikförsäkring. Vid förflyttningen ska bilen ha registerskyltar fastsatta eller fordonet ska ha ett förflyttningstillstånd och förflyttningsmärken. Fordonet får förflyttas direkt från besiktningen till en förvarings- eller reparationsplats. Körtidsbestämmelserna för ett fordon som har underkänts i en besiktning (bl.a. två månaders körtid) tillämpas inte för fordon som har avställts.

Återregistrering av ett avställt fordon förutsätter inte en giltig periodisk besiktning. En giltig besiktning är dock en förutsättning för att fordonet ska få användas i trafiken.

Underkännande vid periodisk besiktning, eftergranskning och användningsförbud

Eftergranskning av ett fordon som har underkänts vid en periodisk besiktning kan den uppvisas vid vilken som helst besiktningsstation inom 1 månad efter besiktningen. Om tiden för eftergranskning har löpt ut, skall ny periodiskbesiktning göras.

Tiden för eftergranskning (1 månad) bestäms av förordningarna som gäller för tidsfrister. Om ett fordon till exempel har lämnats till periodisk besiktning 28.2., utgår tiden för dess efterkontroll 28.3.
Fordonet får inte användas i trafik (användningsförbud) om den inte har lämnats till besiktning under den fastställda besiktningsperioden eller om ett användningsförbud har utfärdats för fordonet vid besiktningen.

Efter reparation får fordonet användas under högst 2 månader efter underkännande vid periodisk besiktning, om besiktningen har utförts under fordonets besiktningsperiod. Körtiden gäller dock alltid till besiktningsperiodens slut, om två månaders körtid upphör tidigare än fordonets besiktningsperiod och körförbud inte är utfärdat för fordonet. Fel och brister som har konstaterats vid besiktningen måste dock åtgärdas så snabbt som möjligt.

Om fordonet efter den egentliga besiktningsperiodens slut underkänns vid en periodisk besiktning eller efterkontroll, räknas tiden 2 månader utgående från den sista periodiska besiktningen som har utförts under den egentliga besiktningsperioden.

Om besiktningen påbörjas först efter att den egentliga besiktningsperioden har upphört, får ett fordon som har underkänts vid besiktningen endast användas i trafik antingen till reparation med tillstånd av en besiktningsman eller till besiktning vid en reserverad tidpunkt när felen är reparerade. I sådana fall har fordonet inte 2 månaders körtid efter besiktningen.

OBD ( On Board Diagnosis )

är bilens egen dator som registrerar fel i både bränsleinsprutnings- och avgasreningssystemet, och lämnar felkoder vilka kan avläsas och tydas med märkesverkstadens- eller besiktningsstationens OBD-testapparatur. Det får inte finnas felkoder i OBD-systemet.

Vid avgasmätningen i samband med besiktningen används följande gränsvärden:

Bensindriven bil av årsmodell 01.01.1978 – 01.10.1986 :

 CO% ( Kolmonoxid ) skall vara under 4,5% och HC-värdet ( Kolvätepartiklar ) under

1000 ppm. på tomgång.

Bensindriven bil av årsmodell 01.10.1986 – 31.12.1990 :

 CO% under 3,5% och HC-värdet under 600 ppm. på tomgång.

Bensindriven bil försedd med katalysator av årsmodell 01.01.1991 – 31.12.2000 :

 CO% under 0,5% på tomgång och under 0,3% på högre varv ( 2500 rpm. )

HC-värdet skall vara under 100 ppm. både på tomgång och högre varv ( 2500 rpm. )

Bensindriven bil med katalysator och OBD ( On Board Diagnosis ) av årsmodell 01.01.2001

eller nyare :

CO% på högre varv ( 2500 rpm. ) skall vara under 0,2% och HC-värdet under 100 ppm.

OBS.! De CO2% ( koldioxid )-värden som uppmäts vid avgastestet har inga samband med det

CO2-värde som finns antecknat i registerutdraget vilken står till grund för uträkningen av utsläppsskatten.

 

Vid avgasmätning av Dieseldrivna bilar används följande gränsvärden :

 För Dieseldrivna bilar av årsmodell 1980 – 2005 skall k-värdet vara under 3,00 för Turboladdade

bilar och under 2,5 för bilar utan Turbo.

För Dieseldrivna bilar av 2006 års modell eller nyare skall k-värdet vara under 1,5 vare sig bilens motor är Turboladdad eller ej.

 

K-värdet är en teoretiskt uträknad koefficient ur rökgasernas medelpartikelmängd!