Nyheter

Finland 100 år – Bilbesiktningen 95 år

31.1.2018

Det har säkert inte undgått någon att Finland firar 100 år som självständig stat, efter att ha varit både en del av Sverige och senare lytt under Ryssland som ett autonomt storfurstendöme. Efter att Finlands självständighet proklamerats den sjätte december 1917, så utvecklades landet i sin egen riktning och med stiftande av olika lagar baserade på Finlands grundlag. I och med att det började förekomma allt fler bilar, så började man också med bilbesiktning i större städer redan 1917. Bilbesiktningen på den här tiden baserade sig på respektive städers ordningsstadga och bilbesiktningen upprätthölls även av städerna. Några år senare instiftades trafiklagen vilken innebar både trafiklagstiftning samt körkortslagstiftning. Dessutom också fordonslagstiftning där det fastslogs att alla bilar skall registreras och att en lagstadgad fordonsgranskning av en, på den tiden, av länsstyrelsen övervakad oberoende instans. Denna lag stadfästes den 14.10.1922 av Finlands dåvarande president K.J. Ståhlberg, vilket också gjorde Finland till ett av de ledande länderna i världen inom trafik-, körkorts- och  fordonssäkerhet.

Under de första åren fanns Bilbesiktningsstationer bara i större städer, men i och med att bilarnas antal växte så krävdes det allt fler granskningsstationer över hela landet. Under senare halvan av 1930-talet inbegrep fordonsgranskningen även Gamlakarleby med omnejd, där länsstyrelsen i Vasa upprätthöll bilbesiktningen i Gamlakarleby. Under slutet av 1930-talet och under 1940-talet fram till början av 1950-talet var bilbesiktningen inrymd i Bröderna Friis gjuteri och metallverkstad i Yxpila. Besiktningsman var på den tiden ingenjör Soini Pohjanpalo, som också var verksam som konstruktör vid Bröderna Friis verkstad.

Efter kriget infördes bilimportrestriktioner, därför att myndigheterna kom att definiera hur mycket pengar som fick användas för bilimporten. Importrestriktionerna för lastbilar upphörde 1957, men personbilarnas importrestriktioner upphörde först i juli 1962. Motvikten för att släppa importen fri var att höja bilskatten med dubbla eller till och med fyrfaldiga skatten. Finland var nu det enda landet i Europa där importrestriktionerna fortsatte in på 1960-talet. Inköpsivern av nya bilar kom med en fördröjning på två år. Rekordåret var 1965 då nybilförsäljningen översteg 100 000 bilar om året. I slutet av 1960-talet var antalet personbilar redan 700 000 och gränsen på en miljon överskreds i början av 1970-talet.

Bilbesiktningen fick under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet en alltmer betydande roll inom trafiksäkerheten. I Gamlakarleby flyttade bilbesiktningen från Yxpila in närmare stadens centrum nära vattentornet. Bilbesiktningen utfördes vid “Gamlakarleby Distrikts Besiktningskontor för Motorfordon” under bar himmel på gatan och som bilbesiktningsmän fungerade  Gustav Bergroth och Roger Hakalax. Bilbesiktningen utförde också under 1950- och 1960-talet bilbesiktningar i kommunerna  runt Gamlakarleby vissa dagar i månaden. Besiktningarna utfördes vid någon centralt belägen bensinstation i Kelviå , Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Kaustby, dit bilägarna kunde köra för att få sina bilar besiktade, utan att behöva köra in till Gamlakarleby.

En vändpunkt inom bilbesiktningens historia kom 1968. Då  flyttades bilbesiktningens ägande från länsstyrelsen till att lyda under statens Bilregistercentral. Efter att bilimporten släppts fri 1962 kom även bilarnas antal att öka i hela landet. Detta gjorde att bilarnas antal ökade även i Gamlakarleby med omnejd, vilket förde med sig att bilbesiktningen blev tvungen att anställa mer personal. Under ledning av Gustav Bergroth arbetade bland annat Mikael Granvik, Holger Forsström och Pentti Vainio på stationen. Besiktningarna utfördes fortfarande i både regn och solsken på gatan nära vattentornet, det gjorde man ända till 1972 när Veho byggde nya bilförsäljnings- och verkstadsutrymmen invid Vasavägen. Där hyrde bilbesiktningen en hall som var försedd med smörjgrop och dessutom hade dörrar i båda ändarna av hallen. Bilarna kunde nu köras igenom hallen och därmed underlätta både granskningen och ge besiktningsmännen bättre förutsättningar och förhållanden att utföra sitt arbete. Bilbesiktningen verkade i Vehos utrymmen ända till december 1983, då besiktningen fick en helt egen hall en bit utanför Karleby centrum på Haralandets industriområde. En hall som byggdes av Bilregistercentralen och som enbart inrymde bilbesiktningen, detta under ledning av dåvarande stationschef Matti Rautiainen. Utrymmena var moderna och ändamålsenliga med lyftar för person- och paketbilar samt en skild hall med smörjgrop för tunga fordon.

Nästa vändpunkt inom bilbesiktningen kom 1991, då inte bara avgasmätning på bilar blev obligatoriskt utan hela koncernen började inrikta sig på att bli ett statligt resultatansvarigt företag.

År 1994 kom också en ny lag som tillät att även privata bilbesiktningsbolag kunde startas och utföra bilbesiktningar. I det här skedet blev den statliga bilbesiktningen ett statligt företag och Suomen Autokatsastus Oy såg dagens ljus. Från och med 1995 kom många privata bilbesiktningsstationer in på marknaden över hela landet, bland annat i Karleby startade Björn Finell och Jukka Siekkinen Karleby Bilbesiktning Ab vilken verkade under åren 1995 till 2007 då Karleby Bilbesiktning Ab såldes till  K1-Katsastajat.  I början av år 2003 sålde statens Fordonsförvaltningscentral hela sin bilbesiktningsverksamhet till Suomen Autokatsastus Oy:s ledning och Suomen Autokatsastus Oy blev i och med detta A-Katsastus Oy. Senare, år 2006, såldes  A-Katsastus Oy utomlands till ett Brittiskt investeringsbolag, även K1-Katsastajat såldes samma år till Applus, som är ett Spanskt företag inom bland annat bilbesiktning. I samma skede blev Bilregistercentralen 1996 en egen statlig instans Ajoneuvohallintokeskus AKE ( Fordons-förvaltningscentralen ), vilken genomgick rätt stora förändringar under första halvan av 2000-talet och blev det nuvarande Trafiksäkerhetsverket TraFi.

Resten av bilbesiktningens utveckling i Finland och Karleby är så att säga nutidshistoria och alla vet vi att det finns många aktörer idag inom bilbesiktningen både privat- och utländskägda.

Text: Börje  Fredlund

Finlands fordonstrafiklag stadfästes 14.10.1922 av Finlands President K.J. Ståhlberg.

Skylten som fanns invid dörren när besiktningen fanns nära vattentornet.

Motorcykel registerskyltar från 1939, tittar man noggrant kan man se besiktningsstämpeln på skylten.

Bilbesiktningens logotyp som säkert är bekant för många, den fanns med ända tills bilbesiktningen blev ett statligt resultatansvarigt bolag 1994.